2021 – Dag 23 – 5. mai – Dhaka, Bangladesh

Antall muslimer: 19 000 000 

Vi har inkludert to artikler om Dhaka i denne utgaven på grunn av hvor strategisk det er å be for denne byen. (Red. anm.) 

Dhaka er hovedstaden i Bangladesh og en av de tettest befolkede storbyene i verden. Mange innbyggere flyttet til Dhaka fra landsbygdområder i håp om å skaffe seg arbeid og utdanning. Og arbeid finnes det mye av, men forholdene er ekstremt utfordrende. 

Maliha heter en av de talløst mange arbeidstakerne i Dhakas klesfabrikker. Selv under ramadan legger hun i vei klokken 7 om morgenen til fabrikken, hvor hun jobber 12 til 14 timers arbeidsdager. For det meste sitter hun ved symaskinen, hvor hun syr T-skjorter for vestlige varemerker. Når hun så kommer hjem trøtt om kvelden bryter hun fasten og sier sine bønner før hun hviler litt. Maliha ser fram til eid-festen ved slutten av Ramadan, da hun sammen med sin familie inviterer mange gjester hjem til sin lille bolig, slik tradisjonen er blant de bengalske muslimene. 

Over halve befolkningen lever i fattigdom i denne raskt voksende megabyen. Mange kvinner som Maliha tjener svært lite i «svettefabrikkene» de jobber i. Det er lite sannsynlig at de vil få høre om Jesus fordi så få av Jesu etterfølgere deler evangeliet i Bangladesh, og bare en fjerdedel av dem arbeider blant den muslimske befolkningen, enda muslimer utgjør 90 % av landets befolkning. Det er anslagsvis færre enn tusen troende med muslimsk bakgrunn i Dhaka. 

Inspirasjon til bønn 

 • Be om mot og muligheter for de få troende, spesielt de med muslimsk bakgrunn, til å dele deres tro. (2. Timoteus 2,1-7) 
 • Be om flere menighetsplantende initiativ i Dhaka, med organisasjoner som setter inn ressurser i denne strategiske byen. (Romerne 10,13-14) 
 • Be at forretnings- og fabrikkeiere får høre de gode nyhetene om Jesus, bli innflytelsesrike i samfunnet og forbedre situasjonen for fabrikkarbeiderne. (Matteus 19,16-30) 

2021 – Dag 19 – 1. mai – Karachi, Pakistan

Antall muslimer: 15 000 000 

Karachi ligger ved kysten i det sørlige Pakistan og er kjent som landets økonomiske senter. Karachis innbyggere kommer fra vidt forskjellig bakgrunn. I årevis har folk forlatt sine hjemtrakter på leting etter bedre jobbmuligheter. Man kan finne representanter fra nesten alle Pakistans 400 unådde folkegrupper blant Karachis befolkning. I tillegg har store mengder flyktninger fra Afghanistan og Bangladesh slått seg ned i Karachi. 

Man anslår byens befolkning til å være 16 millioner, hvorav 95 % er muslimer. Her bor mennesker fra mange trosretninger innenfor islam, som spenner fra veldig konservativ til veldig liberal. Det bor en liten minoritet kristne i byen, men de blir ofte forfulgt og sett ned på. Få er opptatt av å nå ut til sine muslimske naboer. 

Den samme fortvilelsen, kaotiske tilstand og fattigdommen som førte de fleste innflyttere til Karachi preger nåtidens bykultur. Det klages ofte om dårlig infrastruktur, økonomisk forskjellsbehandling, korrupsjon blant ledere, kriminell virksomhet og kjønnsdiskriminering. På et mer personlig plan snakker folk fra Karachi om familiefeider, venner som forråder, vold i hjemmene og følelsesmessig utpressing. De sier at de bare kan stole på seg selv. 

Innbyggere som ikke lenger har håp om forandring, sier oppgitt: «dette er Pakistan». De har resignert i forhold til byens dysfunksjonelle tilstand. Men forandring er mulig. 

Inspirasjon til bønn 

 • Kirken i Karachi trenger å leve på en måte som motsetter seg den regjerende forvirring, kaos og korrupsjon slik at den viser veien mot Sannheten og Livet i Kristus. (Johannes 14,6) 
 • Be for drømmer og syner hvor Jesus åpenbarer seg for muslimer. (Apostlenes gjerninger 2,17-18) 
 • Be om et økende antall kristne arbeidere i Karachi til å bringe Kristi lys og kjærlighet til byen. (1 Johannesbrev 1,1-7) 

2021 – Dag 10 – 22. april – Dhaka, Bangladesh

Talet på muslimar: 19 000 000 

Bengalske muslimar er ei av dei største unådde folkegruppene på jorda og dei fleste av dei bor i Bangladesh. Hovudstaden Dhaka er ein megaby som husar rundt20 million innbuarar, ein av dei metropolane i verda som veks fortast. Mest 90 % av innbuarane er muslimar. 

Unge muslimar kan lett kome i indre konflikt av alt som byen deira tilbyr. På den eine sida blir kvardagslivet til bengalske muslimar påverka av undervisninga i moskeane, som blir meir og meir konservativ. I dei seinare åra har òg tradisjonell bengalsk kultur fått innpass i liv og lære. Til dømes er «gaie holud» ei feiring som etter tradisjonane skal gjennomførast nokre dagar før eit bryllaup. Det går ut på at dei som kjem på vitjing skal farge andletet på brur og brudgom gule og mate dei med søtsaker. Men i sume moskear seier dei no at denne skikken ikkje er «muslimsk», så folk har slutta å følgje den. Denne konservative trenden er òg synleg på gata ved at fleire og fleire kvinner kler seg i burka når dei er ute blant folk. 

På den andre sida ser bengalske muslimar ei fri verd utanfor byen gjennom sosiale media og internett, der det er mykje å velje mellom. I Dhaka finn dei anonymitet og subkulturar; dei kan utforske nye idear og måtar å leve på. Kristne nyttar desse midla til å fortelje søkjande om den kristne trua, og til å prøve å gi svar på spørsmåla deira om islam. 

Inspirasjon til bøn 

 • Be om at Dhaka må få tilgang til det dei treng som ein raskt veksande megaby – dei har mykje å stri med: overfolking, årviss flaum, og forureining. Be om at styresmaktene må ha visdom og utøve klokt leiarskap. (Jesaja 26,1-3) 
 • Be om at muslimar i Dhaka får høve til å lære kva det er å følgje Kristus, og kva det fører med seg. (Salmane 119,9-10) 
 • Be om at dei kristne i Dhaka må få oppleve åndeleg og fysisk vern, og at dei må få vere effektive vitne om Jesus. (1. Timoteusbrev 4) 

2021 – Dag 9 – 21. april – Multan, Pakistan

Talet på muslimar: 2 000 000 

Suriya bor i Multan, i storleik den sjuande byen i Pakistan. Stordelen av dei 2 million innbyggjarane er muslimar. Denne byen ligg i provinsen Punjab, kjend som ‘landet med dei fem elvane’. Men Multan er òg kjend for støv, ekstrem varme, tiggarar, og mange graver for heilage sufi-muslimar. Kvar dag kjem det pilegrimar i hopetal til Rukn-i-Alam, det vidgjetne mausoleet i byen. Dei vonar at dei der finn svar på sine bøner om det dei treng. 

Som dei fleste kvinnene i Multan høyrer Suriya til i ein konservativ muslimsk familie. Jenter som bor i byen har høve til å få skulegang, likevel er det oftast slik at foreldra ordnar med giftarmål for sine døtrer mens dei er svært unge. Familien til mannen som Suriya måtte gifte seg med, forventa at ho skulle bli gravid så fort som råd var og få barn, helst ein son. Men Suriya fekk ikkje noko barn. Og som det ofte går med kvinner i hennar situasjon måtte ho då utstå vanvørdnad frå familie og samfunn. Svigermora truga med å sende henne bort og finne ei ny kone til son sin. Suriya blei fortvila. 

Men så fekk ho kjennskap til ein kristen klinikk som kunne tilby hjelp til ufruktbare kvinner. Personalet der prøver å vere vitne om Guds kjærleik for pasientane sine. Suriya fekk ein samtale og nokon bad for henne. Ho gjekk heim med trøyst og håp i hjartet. Nokre månader seinare hende underet; ho oppdaga at ho var gravid. Kjem ho til å hugse at det var i Jesu namn dei bad for henne, slik at ho opnar hjartet sitt for han? 

Inspirasjon til bøn 

 • Be om at kvinner i liknande situasjonar som den Suriya var i, får erfare at dei er elska og aksepterte av Jesus. (1 Korintarbrev 1,28-29) 
 • Be for klinikkar som denne, at dei må få vere lys og salt i Multan. Be om at dei kristne der må finne praktiske måtar til å formidle Guds velsigning til byen dei bor i. (Hebrearane 13,16) 
 • Be om at dei som besøkjer gravene til heilage sufi-muslimar må finne hjelpa dei søkjer ved at Kristus openberrar seg for dei. (Salmane 40,2) 

2021 – Dag 7 – 19. april – Kolkata, India

Talet på muslimar: 927 000 

Kolkata, som tidlegare var hovudstaden i India, er kjend for sin rike kultur, sine søtsaker og sin vakre kunst. Byen har òg ei sterk misjonssoge William Carey, ‘far til moderne verdsmisjon’, grunnla sitt arbeid her på slutten av 1700 talet. 

Rundt 20,6 prosent av dei 4,5 million innbyggjarane i Kolkata er muslimar. Mange av dei er innfødde i Kolkata, men mange kjem òg frå delstatar i nærleiken eller frå nabolandet Bangladesh. Dei bor gjerne i lukka småsamfunn, men deira ekspertise i handelsverksemd er ein viktig og naudsynt del av dagleglivet for alle i byen. 

Under ramadan er gatene fulle av liv og røre – og sterke dufter. Då er alle ute for å kjøpe nye klede og førebu seg på ei månad lang feiring. På mange måtar er den vibrerande kulturen hjarteslaga til byen. Men dei små muslimske samfunna i Kolkata lever i redsle. Som religiøse minoritetar er dei ikkje godtatt i resten av samfunnet. Dei skulle gjerne ha hatt eit normalt liv som alle andre. 

Men midt i redsle og kamp for tilværet samlast kristne i små grupper spreidd utover i desse muslimske samfunna. Sakte men sikkert vender muslimar om og følgjer Jesus. Dei gir trua si vidare til slekt og vener med å fortelje om sanninga og frelsa dei har funne. 

Inspirasjon til bøn 

 • Muslimane i Kolkata er redde for endringar i regjeringa, fordi det kan føre til meir forfølging. Be om at dei lokale styresmaktene framleis må vere velviljuge mot minoritetar, slik at dei muslimske samfunna kan få leve i fred. (Salmane 112) 
 • Ettersom dei muslimske samfunna ønskjer aksept, be om at dei må finne slik aksept i Kristus og i samfunnet av dei truande. (Efesarane 4,1-3) 
 • Be om at dei kristne i Kolkata må sjå på muslimane gjennom Kristi auge. Be Gud skape i dei eit djupt ønskje om å sjå sine medmennesker kome til å kjenne den einaste sanne Gud. (Kolossarane 4,2-6) 

2020 – Dag 23 (16. mai) – Mappila-folket i India – Kvinner med en stemme

Klikk for å se hele siden fra bønneguiden 

I den vakre delstaten Kerala ser du noe du ikke ser i andre landlige områder i India: jenter på skolevei sammen med guttene. Langs kysten finner vi landsbyer med folk i middelklassen. De hører til en moderat retning innen islam. Dekan skryte av fargerike moskéer og madrasaer (koranskoler) hvor barn – både gutter og jenter– lærer å lese, skrive, og resitere Koranen. Her er leseferdigheten på 90 %, og flesteparten av de omtrent ti millioner mappilaene i denne regionen har utdannelse og har reist mye. De representerer en voksende bevegelse som arbeider for at kvinners verdi og rettigheter skal bli anerkjent.

I januar 2019 tok Ayisha datterens ansikt mellom hendene, bøyde seg ned, så henne inn i øynene og sa: «I dag skal jeg få en stemme som kvinne. På grunn av det jeg skal gjøre i dag kan jeg si at kvinner, muslimske kvinner, mappila-kvinner, kvinner i Kerala og i hele India er like verdifulle som menn, og derfor må behandles likt med menn.» Den dagen formet Ayisha, sammen med fem millioner andre kvinner, en «kvinnelig vegg» med en lengde på over 600 kilometer. De stod med ansiktet vendt mot veien og høyre hånd utstrakt for å spre budskapet om at kvinner har rettigheter og verdi både i Guds og menneskers øyne.

Kanskje er det mappila-kvinnene som med samme mot og tro skal lede sine familier inn i Guds rike.

INSPIRASJON TIL BØNN

 • Be for mappila-familier som ofte bor fra hverandre fordi mannen arbeider i Midtøsten for å forsørge familien. Sal 68,6-7a
 • Be for mappilakvinnene, at de må få oppdage en ny identitet som Guds barn (Gal 4,7), og fortsette å kjempe for verdien av hvert enkelt menneske.
 • Be for de nesten 10 million mappilaene, de første i India som tok imot islam for 1000 år siden, at de nå må ta imot og så gi videre de gode nyhetene om Guds rike. Jes 52,7

2020 – Dag 21 (14. mai) – Muslimer i Kashmir

Klikk for å se hele siden fra bønneguiden 

Kashmiri-folket har en interessant geografisk beliggenhet: det muslimske Pakistan i vest, hinduistiske India i sør, buddhistiske Tibet i øst. Alle tre religionene har påvirket Kashmir, og man finner et av de helligste pilegrimsmålene for hinduer her den dag i dag.

Kashmiri-folket er hovedsakelig muslimer. De bor i grenseområdet mellom India og Pakistan i et antall av nesten 8 millioner, de fleste i de indiske delstatene Jammu og Kashmir. Regionen har vært i konflikt helt siden Indias uavhengighet fra Storbritannia i 1947, delvis fordi både India og Pakistan hevder at området er deres, og dessuten fordi kashmiri-folket ikke føler tilhørighet til noen av disse landene.

Det er ikke islamsk ekstremisme som driver kashmiriene til å ønskeen uavhengig stat, selv om både en frigjøringsbevegelse og andre grupperinger påvirker i en slikretning. Det er heller deres identitet som kashmiri-folket. De er som regel svært overbeviste i sin tro på grunn av betydelig innflytelse fra sufisme (en islamsk form for mystikk), men ekstremistiske er de ikke.

Likevel er kashmiriene blitt mer konservative i løpet av de siste 15 år, delvis fordi en kjent muslimsk tv-predikant har advart mot at kristne vil prøve å konvertere dem. Til tross for spor etter misjonsarbeid i området fra hundre år tilbake, er det nå knapt noen Jesus­troende blant dem.

INSPIRASJON TIL BØNN

 • Det er ikke mange som prøver å nå kashmiriene med evangeliet nå, men indiske misjonærer arbeider i området. Be om at de må ha fremgang.
 • Mange retninger kjemper om kashmirienes oppmerksomhet og tilslutning. Be om at de må finne veien til fred og stabilitet i regionen.
 • Be for politiske og separatistiske ledere som er involvert i konflikten, at de må arbeide for enhet, til beste for kashmiri-folket.

2020 – Dag 12 (5. mai) – Himmelske smykker

Klikk for å se hele siden fra bønneguiden 

«Det er en skikkelig berømt bok, en veldig viktig bok, og den er skrevet spesielt for kvinner.»

Jeg hadde spurt Zahra om hun kjente til boken Himmelske smykker. Hun ble overrasket, selvfølgelig gjorde hun det!!! Hun fortalte meg hvordan tanten hennes jevnlig hadde samlet kvinner i det muslimske nabolaget hennes for å lese og diskutere denne boken. Som liten jente hadde Zahra lyttet til dem mens hun lekte. Nå, som voksen, var hun del av sin egen samtalegruppe. Det fins tusenvis av lignende bok-grupper for kvinner verden over.

BahisthiZewar, eller Himmelske smykker, ble skrevet i Nord-India tidlig på 1900-tallet. Det er en praktisk veiledning for muslimske kvinner i å leve religiøse og moralske liv. De muslimske lederne på denne tiden var bekymret for en voksende ikke-islamsk påvirkning, inkludert fra kristendommen. Derfor ville de gi kvinnene en dypere religiøs forståelse slik at de kunne lære opp barna og beskytte familiens religiøse identitet.

Hundre år senere er det en av de mest trykte bøkene i Sør-Asia, studert av mange sunni-muslimske kvinner over hele verden. Den blir ofte gitt til en brud på bryllupsdagen, sammen med en kopi av Koranen. I deler av Storbritannia møtes grupper av muslimske tenåringsjenter to ganger i uken for å studere Himmelske smykker. De studerer den gjentatte ganger helt til de blir voksne, og diskuterer jevnlig hvordan de skal anvende undervisningen om familielivet.

INSPIRASJON TIL BØNN

 • Be for disse tilhengerne av «Himmelske smykker» at de må søke Guds rike som en særlig verdifull perle. (Matt 13,46)
 • Be om at disse kvinnene også må få muligheten til å søke i Skriften, og se at «Ditt ord er en lykt for min fot og et lys for min sti». (Salme 119,105)
 • Be for mødre som oppdrar neste generasjon i muslimverdenen. Må de selv få kjenne Gud som Far, og må de med visdom og mot lære sine barn at de er elsket av deres Himmelske Far og verdifulle i Hans øyne.

2019 – Dag 22 (27. mai) – Gjestfrihet i Kohistan

Kohistan betyr «Fjell-landet» og befinner seg i et område nord i Pakistan, langs elven Indus og dalene rundt. Omtrent 600 000 kohistanere bor her, fordelt på to stammer. De ble muslimer på 1700-tallet, og området ble innlemmet i Pakistan i 1976. Indus deler deres to største språklige grupper, shina og indus­kohistansk, som begge er lite forsket på.

I de fleste tilfeller av tvister og kriminalitet, er det landsbyens eldste som opptrer som dommere. Mennesker som blir anklaget for kriminelle handlinger kan flykte til bestemte tilfluktssteder, hvor de kan være til en dom er avsagt, eller til det er oppnådd enighet. Men blodhevn er fortsatt praktisert i stor grad, og har forårsaket at mange kohistanere har måttet forlate sitt hjemland. Mange må også dra på grunn av arbeidsløshet. Det er bare et fåtall av troende blant kohistanerne.

Jeg er på vei for å besøke en familie i den øverste landsbyen. Det er en lang oppoverbakke, og med ett av våre barn på ryggen og leiende på det andre, er jeg ganske utslitt når jeg kommer fram. Min venninne avbryter klesvaskingen for å åpne den tunge porten. Hun tilbyr meg en plass på sengen midt i tunet. De eldste barna hennes er på den islamske skolen. De yngste leker med klinkekuler, og våre barn blir med i leken. Familien er fattig, men min venninne lager te og finner litt melk fra geita til meg som er gjest. Selv drikker hun sin te uten melk.

INSPIRASJON TIL BØNN:

 • Dette avsidesliggende området trenger et bedre helsetilbud med lettere tilgang til helsetjenester og bedre kvalifiserte helsearbeidere.
 • Be om at de kohistanske etterfølgere av Jesus vokser og sprer troen sin, og at tilgivelse og gjenopprettelse må overvinne hevn og adskillelse.
 • Språkforskning er nødvendig for at man kan oversette Bibelen til de kohistanske språkene. Dette området er blant de dårligste på leseferdigheter i Pakistan. Be for kristne arbeidere som kan ta tak i denne utfordringen.

toppfoto: CerelacKhan

2019 – Dag 14 (19. mai) – Bengalske muslimer

Jeg har aldri vært i et bengalsk hus uten å ha blitt tilbudt noe å spise eller drikke.

I et bengalsk muslimsk bryllup kan gjestfriheten være aggressiv! Jeg husker jeg var i et landsbybryllup hvor jeg var så mett at jeg ikke klarte å spise mer ris og karrigryte. Verten kom smilende rundt med mer mat, og jeg løftet min venstre hånd for å dekke over tallerkenen og vise at mer mat på tallerkenen ville gå til spille. Men han var så ivrig at han fikk serveringsskjea over tallerkenen før hånda mi kom på plass og gav meg enda mer mat!

Jeg har aldri vært i et bengalsk hus uten å ha blitt tilbudt noe å spise eller drikke, selv ikke i hjemmene til mennesker som åpenbart strever for å forsørge seg selv. De ser på det som en stor ære å vise gjestfrihet. Desto bedre servering, jo større ære.

Bengalske muslimer er den største befolkningsgruppen i Bangladesh, og den største minoritetsgruppen i de indiske statene Vest-Bengal og Assam. Med en befolkning på 185 millioner er dette verdens nest største muslimske etniske gruppe (etter arabiske muslimer). Det er en stor unådd folkegruppe, men i de siste årene har man sett stadig flere komme til tro på Jesus.

INSPIRASJON TIL BØNN:

 • Bibelen ble oversatt til bengalsk av den kjente pionermisjonæren William Carey i 1809. Be ut ifra Hebr 4,12, at Guds ord skal gjøre det det sier.
 • Bengalske muslimer i India har utfordringer som minoritetsfolk i delstatene der de bor. Be for denne regionen, om fred mellom de ulike religiøse grupper og for klok styring.
 • Be for den økende gruppen av troende med bengalsk muslimsk bakgrunn. Be for disippelgjøringsressurser og gode fellesskap, og be om mot i møte med forfølgelse i samfunnet.