Dag 7 – 19. april – Kolkata, India

Talet på muslimar: 927 000 

Kolkata, som tidlegare var hovudstaden i India, er kjend for sin rike kultur, sine søtsaker og sin vakre kunst. Byen har òg ei sterk misjonssoge William Carey, ‘far til moderne verdsmisjon’, grunnla sitt arbeid her på slutten av 1700 talet. 

Rundt 20,6 prosent av dei 4,5 million innbyggjarane i Kolkata er muslimar. Mange av dei er innfødde i Kolkata, men mange kjem òg frå delstatar i nærleiken eller frå nabolandet Bangladesh. Dei bor gjerne i lukka småsamfunn, men deira ekspertise i handelsverksemd er ein viktig og naudsynt del av dagleglivet for alle i byen. 

Under ramadan er gatene fulle av liv og røre – og sterke dufter. Då er alle ute for å kjøpe nye klede og førebu seg på ei månad lang feiring. På mange måtar er den vibrerande kulturen hjarteslaga til byen. Men dei små muslimske samfunna i Kolkata lever i redsle. Som religiøse minoritetar er dei ikkje godtatt i resten av samfunnet. Dei skulle gjerne ha hatt eit normalt liv som alle andre. 

Men midt i redsle og kamp for tilværet samlast kristne i små grupper spreidd utover i desse muslimske samfunna. Sakte men sikkert vender muslimar om og følgjer Jesus. Dei gir trua si vidare til slekt og vener med å fortelje om sanninga og frelsa dei har funne. 

Inspirasjon til bøn 

 • Muslimane i Kolkata er redde for endringar i regjeringa, fordi det kan føre til meir forfølging. Be om at dei lokale styresmaktene framleis må vere velviljuge mot minoritetar, slik at dei muslimske samfunna kan få leve i fred. (Salmane 112) 
 • Ettersom dei muslimske samfunna ønskjer aksept, be om at dei må finne slik aksept i Kristus og i samfunnet av dei truande. (Efesarane 4,1-3) 
 • Be om at dei kristne i Kolkata må sjå på muslimane gjennom Kristi auge. Be Gud skape i dei eit djupt ønskje om å sjå sine medmennesker kome til å kjenne den einaste sanne Gud. (Kolossarane 4,2-6) 

Dag 6 – 18. april – Athen, Hellas

Talet på muslimar: 300 000 

Athen i Hellas, ‘vogga til vestleg sivilisasjon’, har lenge hatt stor kulturell innverknad i verda. Byen er kjend også for apostelen Paulus sin tale på Areopagos der han sa: «Han lét alle folkeslag, som er ætta frå eitt menneske, busetje seg over heile jorda, og han sette faste tider for dei og grenser mellom bustadene deira. Det gjorde han for at dei skulle leite etter Gud, om det kunne lukkast for dei å kjenne seg fram til han og finne han, endå han ikkje er langt borte frå nokon av oss.» (Apostelgjerningane 17,26-27) 

I dei seinare åra har tusenvis av muslimar rømt frå sine krigsherja eller fattige heimland og enda opp i Athen. No har dei høve, truleg for første gong i sitt liv, til å treffe kristne med muslimsk bakgrunn. Ein kristen forkynnar frå Irak har sagt: «Folk i Vesten er redde for at Europa skal bli eit muslimsk kontinent. Men vi som har vald å følgje Jesus er òg på veg dit, og vi skal gi andre del i vår nye tru». 

Ved eit høve var det ein eldre muslim frå Pakistan som bad om å få bli døypt etter at han hadde tatt imot Jesus som sin herre og frelsar. Då han gjekk heim til Athen etter dåpen på stranda, såg han ein mann som jogga gatelangs. Den nydøypte ex-muslimen sa: «Eg kjenner meg som ein ungdom igjen; eg trur eg skulle kunne springe om kapp med han joggaren der. Eg er ein ny skapning. Eg er fylt av glede i Herren». 

Fleire blir frelste, og fleire slike historier kan høyrast i Athen. 

Inspirasjon til bøn 

 • Be for flyktningane i Aten som har lidd og mist så mykje, at dei må få høve til å bygge sine liv opp igjen og finne fred. (Efesarbrevet 2,17-21) 
 • Be for pastorar, forkynnarar og organisasjonar som arbeider mellom flyktningane, at tenesta deira må bere frukt, og at dei må ha tilgang til nok resursar til å utføre si teneste. (Markus 16,15-18) 
 • Be om at muslimar må få slike draumar og syner som fører til kontakt med kristne. Be om at muslimar vil strekkje ut sine hender og finne Gud, som «ikkje er langt borte frå nokon av oss.» (Apostelgjerningane 17,26-27) 

Dag 5 – 17. april – NDjamena, Tsjad

Talet på muslimar: 750 000 

NDjamena er hovudstaden og einaste verkelege storby i Tsjad, eit av dei fattigaste landa i verda. Av byens befolkning på 1,5 millionar er halvdelen muslimar. 

Folket i Tsjad har ein fot i fortida og ein fot i den moderne verda: Kokeplata er eit bål mellom tre steinar, men i siderommet ringer smarttelefonen. Den som har råd til det installerer klimaanlegg i jordhuset sitt. Ein som for 30 år sidan gjette geiter kan fort finnast igjen som minister i dagens regjering. Sjølvsagt er det berre dei få som får del i dei raske sosiale endringane. Dei fleste har nok med det daglege slitet for eit enkelt utkome for seg og familien. 

Storbyen inneber mange val og mykje fridom. Her stiller dei spørsmål som du ikkje høyrer ute i landsbyane: «Kvifor er den kristne naboen min ein slik ‘god person’?» «Kvifor kan ikkje islam forandre hjartet mitt?» Før i tida, om ein eller annan muslim kom til tru på Isa al Masih (Jesus Messias), sto dei åleine. No er det ei ny tid. Det finnes mange smågrupper der dei saman les og studerer Bibelen. Mange muslimske foreldre sender borna sine til kristne skular, der dei både får høyre og blir glad i forteljingar frå Bibelen. 

Det er nyleg blitt laga og spreidd tusenvis av elektroniske minnekort med evangelisk innhald. Ein ung mann sletta kortet sitt og lasta ned musikk i staden. Men så fekk han den same draumen tre netter på rad, der han høyrde desse orda: «Kvifor sletta du det som sto på kortet?» Han gjekk ut på leiting etter personen som hadde gitt han kortet. Resultatet av det heile var at han kom til tru på Jesus. 

Inspirasjon til bøn 

 • Be for muslimane i NDjamena: at dei må finne fram til det sanne livet i Jesus. (Johannes 10,9-11) 
 • Be for borna i kristne skular: at vitnemålet frå lærarane og forteljingane frå Bibelen må føre til at dei vil følgje Jesus. (Matteus 19,13-14) 
 • Be for kristne med muslimsk bakgrunn: at dei trufast må halde fast ved Jesus og få oppleve at Han tar vare på dei. (Hebrearbrevet 10,23) 

Dag 4 – 16. april – New York, USA

Antall muslimer: 1 000 000 

«Hvordan har du det? Hvordan har din familie det?» Abdul hilser en kunde som ønsker å kjøpe et smørbrød varmt velkommen. Etter å ha utvekslet hilsener legger den afroamerikanske, muslimske kunden vekslepengene i to bøtter ved kassaapparatet, til inntekt for nye moskeer i New York og Jemen. «Til ummaen!» (det muslimske fellesskapet), sier kunden. 

New York er hjem til ett av de mest mangeartede muslimske miljøene i verden. De er amerikanere, arabere, sørasiater, afrikanere, europeere, sentralasiater, og til og med latinamerikanere. Muslimene utgjør et veldig synlig nærvær i byen. Blant drosjesjåfører, gateselgere, og andre småbedriftseiere er det mange muslimer. Moskeer florerer, det finnes flere hundre av dem. Og mange bydeler bærer kulturelle særpreg fra de ulike muslimske folkegruppene. 

For 20 år siden, den 11. september 2001, opplevde New York et terrorangrep som blir minnet over hele USA. Siden da har det vært arbeidet med å styrke relasjonene mellom muslimene og resten av befolkningen i byen. Flere kristne organisasjoner har hjulpet kristne i New York til å bli godt kjent med muslimene. Videre har de nære og sterke relasjoner med sine hjemland, og slik har Gud sørget for å skaffe nye kanaler for spredningen av sitt Ord til verdens ende. 

Inspirasjon til bønn 

 • Be for kristne organisasjoner og menigheter i New York, at de skal være lys og salt for de muslimske miljøene i byen. (Matteus 5,13-16) 
 • Muslimer er tynget av de høye levekostnadene i byen og ansvaret de har for å sende penger til sine familier i hjemlandet. Be Gud gi dem fred og visdom, og at Han sprer sitt lys gjennom deres nettverk. (Lukas 12,31-34) 
 • Muslimer i New York City har ofte 60 timers arbeidsuker. Derfor trengs det kreativitet i evangelisering og disippelgjøring. Mange bruker sosiale media. Be om at dette arbeidet skal være fruktbart. (Johannes 15,4-8) 

Dag 3 – 15. april – Birmingham, England

Antall muslimer: 301 000 

Birmingham er sentrum for Englands produksjonsindustri. Etter den 2. verdenskrig førte den akutte mangelen på arbeidskraft i byens fabrikker til at regjeringen inviterte inn ufaglært arbeidskraft fra Sør Asia. I 1966 immigrerte omtrent 50 000 og slo seg ned i byen. Det muslimske miljøet her har siden ekspandert slik at det nå utgjør rundt 25 % av byens befolkning. De er en blanding av annen og tredje generasjons sørasiater og mange migranter fra Afrika, Midtøsten og Asia. 

Faisal er en ung asylsøker fra Afghanistan som ankom Birmingham for 2 år siden. Han driver en frisørsalong i en av byens største sørasiaområder. Han arbeider hardt og med stor omtanke og oppmerksomhet hans kunder liker ham. Faisal har ikke tillatelse til å bli i Storbritannia, noe som betyr at han ikke kan arbeide lovlig. Til tross for det holder han sin salong åpen 10 timer hver dag, og håper at myndighetene ikke vil få tak i ham. 

Ikke lenge etter at Faisal ankom Birmingham hørte han om Jesus fra en bymenighet som ønsker asylsøkere velkommen. Han deltar trofast på gudstjenestene på søndager og i en fellesskapsgruppe midt i uken. Hans muslimske romkamerat vet ikke om hans nye tro, så han gjemmer Bibelen og ber ikke åpenlyst. Han har ingen kontakt med familien i Afghanistan og lengter etter å finne ut hvordan de har det. Men hans juridiske status forhindrer ham fra å reise på besøk. 

Inspirasjon til bønn 

 • Be om at flere kirker i Birmingham, som Faisals kirke, begynner å aktivt invitere og ønske deres muslimske naboer velkommen. (Salme 119,132-133) 
 • Be om at sosiale barrierer mellom de ulike innvandrermiljøene i Birmingham faller. Noen bydeler har endt opp som etniske og religiøse ghettoer. (Matteus 5,14-15) 
 • Birmingham er en stor by, med de utfordringene det medfører. Be om at narkotikahandelen, knivkriminaliteten og gjengvolden tar slutt. Noen initiativ bærer frukt, men det er fortsatt en lang vei å gå. (Titus 2,11-14) 

Illustrasjonsfoto fra pexels.com 

Dag 2 – 14. april – Kairo, Egypt

Antall muslimer: 18 000 000 

Kairo er en av de hurtigst voksende storbyer i verden med omtrent 20 millioner innbyggere. Byen ligger på sjette plass i verden og er Afrikas største by. Byen er 90 % muslimsk (hovedsakelig sunni) og befolkningen er i stadig vekst grunnet flyktninger som dukker opp fra, blant annet, krigsherjede Jemen. 

Anslagsvis er det bortimot en million jemenitter i Kairo. Mange har flyktet fra sine hjem grunnet krig og kommer seg ikke videre fra byen. Andre har kommet for å få medisinsk behandling her. 

«Hvorfor hjelper dere kristne oss utlendinger?» er et spørsmål jemenitter i Kairo ofte stiller kristne de treffer i byen. 

Ti år gamle Aisha hadde fått leukemi. Det fantes ikke behandlingstilbud i Jemen så foreldrene brakte henne til Kairo hvor de levde under kummerlige forhold. Dessverre får flyktninger sjelden rettferdig behandling fra lokale sykehus og Aishas familie hadde ikke råd til den overprisede beinmargstransplantasjonen hun trengte. Så traff familien en gruppe egyptiske og utenlandske kristne som hadde etablert et nettverk av leger og klinikker som kunne tilby behandling til rimelige priser og forvaltet gaver til de trengende. Gjennom denne gruppen kunne Aisha endelig motta behandling. 

Denne praktiske og omsorgsfulle håndsrekningen til mennesker i nød har ført til vennskap mellom kristne og jemenitter i Kairo slik at disse får oppleve Guds kjærlighet. 

Inspirasjon til bønn 

 • Be om fred og fremgang for denne raskt voksende storbyen. Må folk fra alle trossamfunn i Kairo samarbeide, løse utfordringene og sørge for bolig, skolegang, vann og mat til alle. (Ordspråkene 11,10-11) 
 • Be om at jemenitters fysiske, åndelige og følelsesmessige behov blir møtt. (Matteus 25,34-40) 
 • Be for de kristne i Kairo at de, til tross for at de er i minoritet, skal ha et kraftig og modig vitnesbyrd. (Apostlenes gjerninger 1,8) 

Dag 1 – 13. april – Mekka, Saudi-Arabia

Antall muslimer: 2 040 000 

Når vi først skal ha muslimer i storbyer som fokus for våre bønner, må vi ta med den viktigste storbyen for muslimer, Mekka. Islams grunnlegger Muhammed ble født her, og når muslimer bøyer seg i bønn, vender de seg mot Mekka. Egentlig er det bare muslimer som får lov til å komme inn i byen, selv om noen få ikke-muslimer har klart det. 

Som forventet har Mekka, en by på litt over 2 millioner innbyggere, ingen (kjente) Jesu etterfølgere. Men byens befolkning består av mange forskjellige folkeslag, gitt at det kommer folk reisende hit fra alle verdensdeler. I særdeleshet kommer de fra Sør-Asia, Sørøst-Asia, Europa og Afrika for å besøke de viktige og hellige stedene. Mange bosetter seg her. 

Så må vi ikke glemme at 2 – 4 millioner muslimske pilegrimer reiser hit hvert år for å delta i en av verdens største samlinger – det religiøse ritualet hajj, som i år finner sted 17. – 21. juli. Hajj spiller en sentral rolle i byens økonomi fordi de fleste arbeidsplasser er tilknyttet gjennomføringen av hajj eller tjenester som pilegrimer benytter seg av under hajj. 

Tiltak for å begrense spredningen av koronaviruset førte til et mye mindre arrangement i 2020 enn vanlig. Dette påvirket lokale bedrifter og innbyggere i stor grad, men førte også til kreativ tenkning rundt alternative og bærekraftige måter å gjennomføre dette digre årlige arrangementet på. 

Inspirasjon til bønn 

 • Innbyggerne i Mekka har ingen adgang til evangeliet lokalt. Be om at de får høre budskapet gjennom media og andre kilder. (2. Tessalonikerbrev 3,1) 
 • Mange muslimer har hatt drømmer og åpenbaringer om Jesus, også mens de var på hajj. Be om at de som søker sannheten med et oppriktig hjerte må få møte Han som er Sannheten, også i Mekka. (Johannes 14,6) 
 • Muslimer tror at denne pilegrimsreisen renser all tidligere synd hvis den blir gjennomført på rett måte. Be om at muslimer i Mekka må begynne å følge Ham som fjerner synd «så langt som øst er fra vest». (Salme 103,12) 

30 dagers bønn for verdens muslimer 2021

Velkommen til 2021-utgaven av «30 dagers bønn for verdens muslimer»!

I år skal vi se på verdens muslimer fra en ny vinkel. Temaet for årets bønneguide er byer.

Mange misjonsorganisasjoner som arbeider blant muslimer fokuserer på byene. Det er i byen de først deler evangeliet og gjør disipler. I land der muslimer er i flertall brukes helt andre tilnærminger i byene enn ellers i landet. Derimot, i land med et mindretall muslimer, skaper byene nye muligheter for å nå ut til både lokale og innvandrere. Enten byen er stor eller liten, eller om muslimer er i flertall eller ikke, så er det viktig at menigheten er aktivt tilstede.

Byene er innflytelsesrike sentre for kultur, kunst og økonomisk utvikling. Muslimer i byene har gjerne bånd og forbindelser til fjerntliggende og isolerte områder uten evangeliet. Misjonsarbeid som fokuserer på byer kan ofte nå mye lengre ut. Dermed kan vi forvente større ringvirkninger nå vi fokusere våre bønner på muslimer i byene.

Målet med årets bønneguide er å gi deg et glimt inn i livene til muslimer i byer over hele verden. Da kan du be mer målrettet for dem disse 30 dager mens de feirer ramadan. Samtidig kan du be for kristne arbeidere i disse byene, at det kan komme gode frukter av deres arbeid blant muslimene. Noen byer har mange kirker og aktive kristne, andre har få eller ingen, men alle trenger forbønn. Gjennom denne bønneguiden får du innblikk i hva Gud gjør blant muslimer og en anledning til å engasjere deg.

Takk for at du er med i bønn!
Redaksjonen,
30 dagers bønn for verdens muslimer
og «World Prayer Guides»

Merk: Bønneaksjonen starter 13. april og da kommer første bønneartikkel ut. Først blir det litt mer informasjon de neste to dagene.

Bønneguiden er klar!

Bønneguiden er nå ferdig og om noen uker begynner årets bønneaskjon, som er fra 13. april til 12. mai 2021.

Bønneheftet er ferdig trykt. Flere organisasjoner skal ha hefter til distribusjon innen sine nettverk og til andre. Hefter kan bestilles fra Åpne Dører.

Elektroniske utgaver

Her kan du laste ned, skrive ut eller lese på skjerm. Flere formater er tilgjengelig:

 • PDF i A4 format for utskrift – tiny.cc/30dagersbonn2021utskrift
  Utskriftsvennlig versjon med to A5 sider på hver A4 side. Best for utskrift av hele bønneguiden på en vanlig skriver.

Daglige dråper

Bønneartiklene er gjort klar til daglig publisering tidlig hver dag under aksjonen (og noen dager før og etter). Følg oss via epost eller sosiale medier:

Nå er tiden

Nå gjenstår det bare for deg å spre litt informasjon og få aktivisert din bønnegruppe eller ditt nettverk til en spennende bønneaksjon. Husk muligheten for bønnesamlinger online.

Et omslagsbilde for annonsering er tilgjengelig.

30 dagers bønn for verdens muslimer starter 13. april 2021.

Så bra at du er med!